За информације о корона вирусу посетите сајт

Добродошли

Web презентација стамбене заједнице Цвијићева 63 направљена је како би сви станари били на време упознати са активностима и актуелним проблемима. Поред обавештења, на сајту можете наћи све основне информације о правилном функционисању и обавезама стамбене заједнице и њених чланова. Ако желите да обавештења редовно примате путем електронске поште пријавите се:

Пријава на мејлинг листу
Пријавите се на листу како бисте на мејл добијали сва обавештења.
Loading

Власници станова су дужни да предају податке (личне, податке о стану, податке о члановима домаћинства) управнику стамбене заједнице (члан 50. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда).

Податке је могуће послати у електронској форми или иштампати и убацити у поштанско сандуче стамбене заједнице.

Преузми формулар: ЛИНК
Попуни електронским путем: ЛИНК

Време одмора

Радним данима у времену од 16.00 до 18.00 и од 22.00 до 7.00 часова
Петак на суботу: од 22.00 до 8.00 часова
Суботом у времену од 14.00 до 18.00 часова
Субота на недељу: од 22.00 до 10.00
Недељом у времену од 14.00 до 18.00 часова

Кључеви од заједничких просторија

Сви кључеви од заједничких просторија налазе се у становима број 134 и 14.

Одржавање зграде

Одржавање зграде поверено је ЈП „Градско стамбено“.

Контакт: 0800 200 011
Хитне интервенције (00-24): 3950 300, 3950 301

Одржавање грејања

Одржавање грејана поверено је ЈКП „Београдске топлане“.

Слабо грејање: 2093 011
Цурење радијатора:
2093 100

У случају квара на заједничким водоводним, електричним и топлотним инсталацијама, као и осталим проблемима повереним на одржавање горе наведеним предузећима, пријаву можете извршити лично на наведене телефоне, на имејл стамбене заједнице upravnik@cvijiceva63.in.rs или писаним путем у сандуче Стамбене заједнице.

Текуће одржавање представља извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости. 

Текуће одржавање, поред редовних прегледа, сервисирања и поправки елемената, опреме и инсталација, могу бити активности и радови као што су:

  • редовно сервисирање лифтова у складу са важећим прописима;
  • поправкa или заменa аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др,
  • дератизацијa, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради у складу са важећим прописима,
  • чишћење сливника, олука и олучних цеви зграде,
  • поправке или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради,
  • кречење и бојење заједничких просторија у згради,
  • фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде,
  • одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза, столарије, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др),
  • чишћење и одржавање платоа и тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и слично,
  • други радови којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

(преузето са: http://stanovanje.gov.rs/)

1. Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде

Члан 2.

Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан, односно самостални део зграде и укључује трошкове за одржавање земљишта за редовну употребу зграде.

Члан 3.

Минимални износ на име трошкова из члана 2. ове одлуке утврђује се:
– за стан и пословни простор у згради без лифта у износу од 360,85 РСД;
– за стан и пословни простор у згради са лифтом у износу од 469,11 РСД;
– за гаражу у износу од 216,51 РСД;
– за гаражне боксове и гаражна места у износу од 144,34 РСД;
– за самосталне делове зграде (просторије са техничким
уређајима, трансформаторске станице, склоништа) у износу од 216,51 РСД.

Акти Града, објављен 2018-06-26, у издању 50-2018, на страни 6.

Инвестиционо одржавање представља извођење грађевинско-занатских и других радова у циљу побољшања услова коришћења зграде у току њеног коришћења.

Инвестиционо одржавање обухвата активности и радове на поправци и замени старих и постављању нових елемената (кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде, лифта, фасаде, ограде, подова, плафона, зидова, хидро и термо изолација и др), инсталација (електро, водоводних, топлотних и др), уређеја и друге опреме.

(преузето са: http://stanovanje.gov.rs/)

Листинг станова са информацијама о власнику, броју и површини стана преузет у ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“. 

3. Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде

Члан 6.

Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде представља месечни износ издвајања утврђен у апсолутном износу по квадратном метру површине посебног, односно самосталног дела зграде.

Члан 7.

Минимални износ на име трошкова из члана 6. ове одлуке утврђује се:
– по квадратном метру стана или пословног простора за зграде без лифта старости до 10 година у износу од 3,13 РСД, старости од 10 до 20 година у износу од 4,69 РСД, старости од 20 до 30 година у износу 6,25 РСД и старости од 30 година 7,82 РСД;
– по квадратном метру стана или пословног простора за зграде са лифтом старости до 10 година у износу од 4,07 РСД, старости од 10 до 20 година у износу од 6,10 РСД, старости од 20 до 30 година у износу од 8,13 РСД и старости од 30 година у износу од 10,16 РСД;
– по квадратном метру гараже као посебног дела зграде, старости до 10 година у износу од 1,25 РСД, старости од 10 до 20 година у износу од 1,88 РСД, старости од 20 до 30 година у износу од 2,50 РСД и старости од 30 година у износу од 3,13 РСД;
– по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места као посебног дела зграде старости до 10 година у износу од 1,88 РСД, старости од 10 до 20 година у износу од 2,81 РСД, старости од 20 до 30 година у износу од 3,75 РСД и старости од 30 година у износу од 4,69 РСД;
– по квадратном метру самосталног дела зграде (просторије са техничким уређајима, трансформаторске станице, склоништа) старости до 10 година у износу од 1,88 РСД, старости од 10 до 20 година у износу од 2,81 РСД, старости од 20 до 30 година у износу од 3,75 РСД и старости од 30 година у износу од 4,69 РСД.

Акти Града, објављен 2018-06-26, у издању 50-2018, на страни 6.

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/16).

Ступањем на снагу овог Закона 1. јануара 2017. године створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања.

За питања и одговоре посетите сајт Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Становање и одржавање зграда.