Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Почиње да се примењује од 20.11.2019.

Забрањено је:

За време одмора забрањено је трчање, викање, скакање, употреба кућних апарата и вентилационих система који нарушавају тишину.

Забрањено је кроз прозоре, врата, балконе бацати било какве предмете, смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке.

Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или другим заједничким просторијама, као и пушење на степеништу или ходнику.

Евиденција станара

Управник води евиденцију о власницима станова и лицима којима су (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број). Станар је дужан да управнику пријави промену станара са свим потребним подацима, односно промену броја станара, у року од осам дана од дана настале промене.

Дозвола за грађевинске радове у стану

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је да претходно о томе обавести управника и прикаже му одобрење надлежног органа за извођење радова. Станар који изводи радове дужан је да по завршетку радова делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу врати у првобитно стање, односно у стање које служи намени. Радови овога члана осим потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора.

Употреба лифта

Лифт се не може користити противно својој намени и носивости, односно за пренос тешког грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и димензијама нису примерени техничким карактеристикама лифта.

Најава прославе у стану

У случају породичних славља и других окупљања, а најкасније два дана раније станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради о томе обавесте остале станаре, с тим да се од 1.00 час после поноћи мора обезбедити мир и тишина у згради.

Кућни љубимци

У складу са посебним прописима, којима се уређују услови и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца, дозвољено је држати кућне љубимце (псе, мачке, украсне птице, мале глодаре, акваријумске животиње и др.), али је станар дужан да се стара да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама, земљишту за редовну употребу и не нарушавају мир и тишину у згради.

Казне

За кршење Одлуке о општим правилима кућног реда, предвиђене су казне у износу од 5.000 до 50.000 динара за станаре, управника и Стамбену заједницу као правно лице.

Коме пријавити кршење одлуке о кућном реду?

Комунална инспекција Палилула – 3236-221 – локали 115, 150, 168
Грађевинска инспекција Палилула – 3236221 – локал 166
Комунална милиција (00-24):0800 110 011 и 309 00 07

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним зградама има 41. члан. Целокупан текст можете прочитати у Службеном листу града Београда 101/19 од 12. новембра 2019. године.